O okrugu


Kosovskomitrovački upravni okrug se nalazi na jugu Republike Srbije odnosno u severenom delu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Okrug je obrazovan za teritorije opština Vučitrn, Zvečan, Zubin Potok, Kosovska Mitrovica, Leposavić i Srbica, a sedište okruga je u Kosovskoj Mitrovici.

Organizacija Okruga

Okrug je područni centar državne uprave koji obuhvata okružne područne jedinice državne uprave koje su organizovane za njegovo područje. Nadležnost upravnog okruga, način organizovanja i vršenja poslova, kao i rukovođenje tim poslovima određeni su članovima 38.-42. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS“, broj 79/05), izmene (“Službeni glasnik RS“, broj 101/07) i izmene
(“Službeni glasnik RS“, broj 95/10) i članom 3. Uredbe o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS“,br.15/2006).

Prema članu 38. Zakona o državnoj upravi i članu 3. Uredbe o upravnim okruzima, u upravnom okrugu organi državne uprave mogu obavljati sledeće poslove:

  • da rešavaju u upravnim stvarima u prvom stepenu;
  • da rešavaju o žalbi protiv prvostepenih rešenja imalaca javnih ovlašćenja opština, gradova, javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija, za poverene poslove;
  • da vrše nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja;
  • da vrše inspekcijski nadzor.

Upravnim okrugom  rukovodi načelnik okruga kojeg postavlja Vlada repuvlike Srbije na period od 4 godine i to na predlog ministra nadležnog za poslove državne uprave.  Načelnik za svoj rad odgovara ministru i Vladi, a njegove nadležnosti su određene Zakonom o državnoj upravi i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

U Okrugu postoji Stručna služba sa 7 izvršilaca, zadužena za stručnu i tehničku potporu načelniku, kao svom neposrednom rukovodiocu koji i odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih u Stručnoj službi.

Okrug ima Savet upravnog okruga koji u svom stalnom sastavu čine načelnik upravnog okruga,  predsednici opština i gradonačelnici gradova sa područja upravnog okruga. Sastav Saveta može biti i prošireni u zavisnosti od potrebe.  Nadležnosti Saveta upravnog okruga su regulisane članom 2. Uredbe o načinu Saveta upravnog okruga („Službeni glasnik RS“,br.15/2006).

U okrugu mogu da postoje okružne područne jedinice obrazovane za dva ili više okruga. Načelnik okruga usklađuje rad okružnih područnih jedinica, prati ostvarivanje planova rada, stara se o uslovima za njihov rad, prati rad zaposlenih, nagrađuje ih i predlaže pokretanje disciplinskih postupaka protiv njih.

Ostale delatnosti

Kada govorimo o specifičnim delatnostima vezanim za Kosovskomitrovački upravni okrug treba istaći da je ova institucija, zajedno sa organima i organizacijama lokalne samouprave već nekoliko godina uključena u sprovođenje programa zbrinjavanja interno raseljenih lica i socijalno ugroženih kategorija stanovništva.

Aktuelnosti

Otvorena vrata okruga

24. 6. 2021 | 10:27

17 godina od 17. marta

18. 3. 2021 | 07:46

Dan opštine Leposavić

21. 10. 2020 | 09:34