Nadležnosti


Način organizovanja i vršenja poslova, kao i rukovođenja zakonom utvrđenim poslovima određeni su Uredbom o upravnim okruzima, čl. 38-42 Zakona o državnoj upravi, i članom 1. Uredbe o načinu vršenja poslova ministarstava i posebnih organizacija van njihovog sedišta, kojim su regulisani poslovi državne uprave koje Upravni okrug, ministarstva i posebne organizacije obavljaju van njihovog sedišta.

U upravnom okrugu organi državne uprave mogu, po sopstvenoj odluci, da vrše jedan ili više sledećih poslova državne uprave:

  • da rešavaju u upravnim stvarima u prvom stepenu odnosno o žalbi kad su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja,
  • da vrše nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i
  • da vrše inspekcijski nadzor.

Organ državne uprave koji odluči da u upravnom okrugu vrši jedan ili više poslova državne uprave obrazuje aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta svoju okružnu područnu jedinicu.

Aktuelnosti

Otvorena vrata okruga

24. 6. 2021 | 10:27

17 godina od 17. marta

18. 3. 2021 | 07:46

Dan opštine Leposavić

21. 10. 2020 | 09:34