Inspekcije


MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

TRŽIŠNA INSPEKCIJA

Adresa: Nemanjina bb, 38220 Kosovska Mitrovica

Kontakt telefon: 028-497128 ; faks: 028-497160

Odeljenje tržišne inspekcije

Dragiša Radeč, načelnik Odeljenja

Željko Spalević, tržišni inspektor

Zoran Murganić, tržišni inspektor

Miroljub Vićentijević, tržišni inspektor

Ksenija Milovanović, tržišni inspektor

LJiljana Topličević, tržišni inspektor

Ivica Gvozdić, tržišni inspektor

Bogdan Miličković, tržišni inspektor

Branka Jovanović, tržišni inspektor

Vlastimir Ratković, tržišni inspektor

Nadležnosti

Osnovna nadležnost tržišne inspekcije tiče se inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite potrošača, odnosno zaštita u oblasti prometa roba i vršenja usluga tj cene robe i kvaliteta usluga kao vid zaštite potrošača. Zatim vršenje tehničkog nadzora nad usaglašenošću i bezbednošću prehrambenih proizvoda, zaštite prava intelektualne svojine, sprečavanje nelojalne konkurencije, sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, kontrola ambalaže i ambalažnog otpada i kontrola prometa biocida i prometa hemikalija.

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

SANITARNA INSPEKCIJA

Odsek za sanitarni nadzor Priština

Adresa: Nemanjina bb, 38220 Kosovska Mitrovica

Zoran Milovanović, sanitarni inspektor

Mobilni telefon: 064-8811270

e-mail: miona199@gmail.com

Nadležnosti

Vršenje sanitarnog i zdravstvenog nadzora u oblasti zaštite stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, bezbednosti hrane, zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe u proizvodnji i prometu, javnog snabdevanja stanovništva higijenski ispravnom vodom za piće, kontrolu sanitarno-higijenskog stanja objekta pod sanitarnim nadzorom i sredstva javnog saobraćaja, sanitarni nadzor nad licima koja su zakonom stavljena pod zdravstveni nadzor, kao i nadzor nad postrojenjima, uređajima i opremom koja se koristi radi obavljanja delatnosti pod sanitarnim nadzorom i postupcima izgradnje ili rekonstrukcije i redovnu kontrolu nad tim objektima, rešavanje u upravnim  stvarima u prvom stepenu, unutrašnji nadzor nad imaocima javnih ovlašćenja u vođenju poverenih poslova državne uprave, kao i druge određene zakonom iz delokruga Sektora.

ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA

Odeljenje za zdravstvenu inspekciju – Odsek Kragujevac

Aleksandar Todorović, zdravstveni inspektor

Kontakt telefon: 064-8811075

Nadležnosti

Nadzor nad zakonitošću rada zdravstvenih ustanova i privatne prakse; donošenje rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova u pogledu prostora, opreme, kadrova i lekova za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi; vršenje inspekcijskog nadzora; donošenje rešenja o uklanjanju nepravilnosti i nedostataka u radu zdravstvene ustanove i privatne prakse, koji su utvrđeni nadzorom; donošenje rešenja o privremenoj zabrani obavljanja zdravstvene delatnosti, odnosno određenih poslova zdravstvene delatnosti zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi; donošenje rešenja o privremenoj zabrani obavljanja zdravstvene  delatnosti, odnosno određenih poslova zdravstvene delatnosti zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku odnosno o zabrani obavljanja zdravstvene delatnosti fizičkim licima koji nisu zdravstveni radnici; kontrola sprovođenja naloženih mera; predlaganje nadležnoj komori oduzimanje licence zdravstvenom radniku; upućivanje zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika na pregled radi ocene zdravstvene sposobnosti; podnošenje nadležnom organu prijave za učinjeno krivično delo, privredni prestup, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, ako je nadzorom utvrđeno da je postupanjem, odnosno nepostupanjem zdravstvenog radnika, zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse učinjeno krivično delo, privredni prestup ili prekršaj i saradnja sa drugim inspekcijskim, pravosudnim i drugim organima.

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

ELEKTROENERGETSKA INSPEKCIJA

Odeljenje elektroenergetske inspekcije

Adresa: Nemanjina bb, 38220 Kosovska Mitrovica

Miodrag Jakšić, elektroenergetski inspektor, samostalni savetnik

Kontakt telefon: 062-8866725

Nadležnosti

U odeljenju za elektorenergetsku inspekciju obavljaju se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor prema Zakonu o energetici, Zakonu o efikasnom korišćenju energije i drugim zakonima i propisima iz oblasti elektroenergetike; obavljanje neposrednog nadzora nad izvršenjem inspekcijskih poslova poverenih autonomnoj pokrajini; izradu izveštaja o ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima za obavljanje energetske delatnosti po zahtevima energetskih subjekata; izadu izveštaja o ispunjenosti propisanih uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje energetske delatnosti po zahtevima energetskih subjekata; pripremu i izvođenje zajedničkih akcija sa inspekcijskim organima drugih organa; saradnju sa drugim sektorima u Ministarstvu i drugim službama i stručnim organizacijama u vezi sa kontrolom realizacije preventivnog održavanja elektroenergetskih objekata i obezbeđivanja bezbedne i kontinuirane isporuke električne energije, kao i drugi poslovi iz delokruga Odeljenja.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Adresa: Nemanjina bb, 38220 Kosovska Mitrovica

VETERINARSKA INSPEKCIJA

Uprava za veterinu

Grupa veterinarske inspekcije

Suzana Zakić, rukovodilac

Kontakt telefon: 064-8680009

Obrad Šošić, veterinarski inspektor

Nadležnosti

Poslove inspekcijskog nadzora koje veterinarski inspektori obavljaju su: zaštita i unapređenje zdravlja i dobrobiti životinja, utvrđuju se zarazne bolesti životinja i mere za sprečavanje pojave, otkrivanje, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti životinja i bolesti koje se mogu preneti na ljude; veterinarsko-sanitarna kontrola i uslovi za proizvodnju i promet životinja, proizvoda životinjskog porekla hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, kao i uslovi za obavljanje veterinarske delatnosti.

POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA

Sektor poljoprivredne inspekcije

Saša Prodanović, poljoprivredni inspektor

Kontakt telefon: 064-8818604

Opis poslova

Obavlja poslove poljoprivrednog inspektora za bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla i kontrolu obrađivača duvana i prozvođača duvanskih proizvoda.

VODNA INSPEKCIJA

Republička direkcija za vode

Gradimir Bogdanović, vodni inspektor

Kontakt telefon: 064-8055778

Nadležnosti

Uređenje vodotoka: izgradnja i održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka (obala, utvrde, pragovi i dr), izvođenje radova na održavanju stabilnosti obala i korita vodotoka;  Zaštita od štetnog dejastva vode. za zaštitu od poplava, erozije i bujica (nasipi i dr), eksploatacija rečnih nanosa, brane sa akumulacijom, preglede i dr., sistem za odvodnjavanje (kanali i dr), opštinski OP za vode II reda; Korišćenje vode: za snabdevanje vodom- javni i seoski vodovodi, industrijski i drugi objekti, za prizvodnju hidroelektrične energije, za uzgoj riba- ribnjaci, za navodnjavanje, plovidbu, sport, rekreaciju, turizam i bilje, za mineralne vode; Zaštitu voda: za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda; Ostalo: pregledi izdatih vodnih akata, vodnih knjiga, izrade prostornih i urbanističkih planova.

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Milivoje Barać, fitosanitarni inspektor

Kontakt telefon: 064-8818489

Nedeljka Milentijević, fitosanitarni inspektor

Kontakt telefon: 064-8818490

Nadležnosti

Radni ciljevi fitosanitarnog nadzora utvrđeni i raspoređeni su po sledećim oblastima: proizvodnja, dorada, promet i korišćenje semena poljoprivrednog bilja; proizvodnja, promet i korišćenje sadnog materijala poljoprivrednog bilja; bezbednost hrane u fazi primarne proizvodnje biljnog porekla i bezbednosti hrane za životinje biljnog porekla u fazi primarne proizvodnje; kontrola prisustva štetnih organizama u zemljištu i u bilju; proizvodnja, prometi i korišćenje semena i rasada duvana i promet sirovog i rezanog duvana; stalni i posebni nadzor prisustva štetnih organizama na bilju i delovima bilja koji se smatraju posebno opasnim za bilje; sistemski nadzor rezidua sredstava za zaštitu bilja i mikrotoksina po planu monotoringa; proizvodnja, promet i primena sredstava za ishranu bilja i oplemenjivanja bilja; promet i primena sredstava za zaštitu bilja; kontrola ograničene upotrebe i uvođenje u proizvodnju genetički modifikovnih organizama u fazama primarne proizvodnje i prometa; kontrola rada pravnih lica koja obavljaju poslove od javnog značaja. Poljoprivredne stručne službe obavljaju sledeće poslove: obrada podnesaka vezanih za upis u registre iz oblasti zaštite bilja, sredstava za ishranu i sredstava za zaštitu bilja; kontrola kod korisnika podsticajnih sredstava za biljnu proizvodnju u voćarstvu i vinogradarstvu; kontrola po zahtevu drugih organa. Uzorkovanje za labaratorijsko ispitivanje zemljišta i bilja na prisustvo štetnih organizama i rezidua sredstava za zaštitu bilja: semena poljoprivrednog bilja; sadnog materijala poljoprivrednog bilja; sredstava za ishranu i zaštitu bilja; bilja i genetski modifikovanih organizama. Propisi koji se koriste u sprovođenju nadležnosti su: Zakon o semenu, Zakon o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja, Zakon o zaštiti bilja, Zakon o zdravlju bilja, Zakon o bezbednosti hrane, Zakon o duvanu, Pravilnik o načinu i postupku proizvodnje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja i sprovođenje Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje zasada voća.

SEKTOR INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Senja Radivojević, inspektor za zaštitu životne sredine

Kontakt telefon: 062-8866918

Nadležnosti

Obuhvata poslove koje se odnose na: sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine, zaštitu vazduha, vode, zemljišta i zaštitu od buke i vibracije od objekata za koje dozvolu za rad daje nadležno ministarstvo. Inspekcijski nadzor u oblasti kontrole kvaliteta zemljišta podzemnih i površinskih voda i vršenje neposrednog nadzora i preuzimanje mera za obezbeđenje izvršenja Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o vodama i drugih propisa i opštih akata koji se odnose na zaštitu životne sredine.

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

INSPEKCIJA RADA

Adresa: Nemanjina bb, 38220 Kosovska Mitrovica

Kontakt telefon – faks: 028/497-125

Inspektorat za rad

Grupa inspekcije rada

Rajko Barać, rukovodilac Grupe – samostalni savetnik

Milena Milivojević, inspektor rada – savetnik

Dragana Tanasković, inspektor rada – savetnik

Bora Cvetković, inspektor rada – savetnik

Nadležnosti

Obavlja poslove inspekcijskog nadzora u oblasti rada, radnih odnosa i bezbednosti i zdravlju na radu, kao i uviđaje smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu, kao i kontrolu primene propisa: Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu; Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu; Zakona o rodnoj ravnopravnosti i Zakona o zaštiti uzbunjivača. Aktivnosti inspektora usmerene su ka suzbijanju rada na crno, smanjenju broja povreda radno-pravnih odnosa (prekovremeni rad, isplata zarada, razni oblici diskriminacije).

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

PROSVETNA INSPEKCIJA

Adresa: DŽona Kenedija, 38220 Kosovska Mitrovica

Kontakt telefon: 028/424359

Školska uprava

Jasmina Dedić, rukovodilac Školske uprave

Opis poslova

Rukovodi, planira i organizuje rad školske uprave i pruža stručnu pomoć zaposlenima u školskoj upravi, vrši ocenjivanje zaposlenih u Školskoj upravi, radi na prikupljanju i obradi statističkih podataka značajnih za finansiranje osnovnih i srednjih škola.

Vera Smiljić, republički prosvetni inspektor

Opis poslova

Vrši nadzor nad radom predškolskih ustanova, osnovnim i srednjim školama.

Aktuelnosti

Otvorena vrata okruga

24. 6. 2021 | 10:27

17 godina od 17. marta

18. 3. 2021 | 07:46

Dan opštine Leposavić

21. 10. 2020 | 09:34