О округу


Косовскомитровачки управни округ се налази на југу Републике Србије односно у севереном делу Аутономне покрајине Косово и Метохија. Округ је образован за територије општина Вучитрн, Звечан, Зубин Поток, Косовска Митровица, Лепосавић и Србица, а седиште округа је у Косовској Митровици.

Организација Округа

Округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице државне управе које су организоване за његово подручје. Надлежност управног округа, начин организовања и вршења послова, као и руковођење тим пословима одређени су члановима 38.-42. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, број 79/05), измене (“Службени гласник РС“, број 101/07) и измене
(“Службени гласник РС“, број 95/10) и чланом 3. Уредбе о управним окрузима („Службени гласник РС“,бр.15/2006).

Према члану 38. Закона о државној управи и члану 3. Уредбе о управним окрузима, у управном округу органи државне управе могу обављати следеће послове:

  • да решавају у управним стварима у првом степену;
  • да решавају о жалби против првостепених решења ималаца јавних овлашћења општина, градова, јавних предузећа, установа и других организација, за поверене послове;
  • да врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења;
  • да врше инспекцијски надзор.

Управним округом  руководи начелник округа којег поставља Влада репувлике Србије на период од 4 године и то на предлог министра надлежног за послове државне управе.  Начелник за свој рад одговара министру и Влади, а његове надлежности су одређене Законом о државној управи и другим законским и подзаконским актима.

У Округу постоји Стручна служба са 7 извршилаца, задужена за стручну и техничку потпору начелнику, као свом непосредном руководиоцу који и одлучује о правима и дужностима запослених у Стручној служби.

Округ има Савет управног округа који у свом сталном саставу чине начелник управног округа,  председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Састав Савета може бити и проширени у зависности од потребе.  Надлежности Савета управног округа су регулисане чланом 2. Уредбе о начину Савета управног округа („Службени гласник РС“,бр.15/2006).

У округу могу да постоје окружне подручне јединице образоване за два или више округа. Начелник округа усклађује рад окружних подручних јединица, прати остваривање планова рада, стара се о условима за њихов рад, прати рад запослених, награђује их и предлаже покретање дисциплинских поступака против њих.

Остале делатности

Када говоримо о специфичним делатностима везаним за Косовскомитровачки управни округ треба истаћи да је ова институција, заједно са органима и организацијама локалне самоуправе већ неколико година укључена у спровођење програма збрињавања интерно расељених лица и социјално угрожених категорија становништва.