Надлежности


Начин организовања и вршења послова, као и руковођења законом утврђеним пословима одређени су Уредбом о управним окрузима, чл. 38-42 Закона о државној управи, и чланом 1. Уредбе о начину вршења послова министарстава и посебних организација ван њиховог седишта, којим су регулисани послови државне управе које Управни округ, министарства и посебне организације обављају ван њиховог седишта.

У управном округу органи државне управе могу, по сопственој одлуци, да врше један или више следећих послова државне управе:

  • да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења,
  • да врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења и
  • да врше инспекцијски надзор.

Орган државне управе који одлучи да у управном округу врши један или више послова државне управе образује актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места своју окружну подручну јединицу.