Инспекције


МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА

Адреса: Немањина бб, 38220 Косовска Митровица

Контакт телефон: 028-497128 ; факс: 028-497160

Одељење тржишне инспекције

Драгиша Радеч, начелник Одељења

Жељко Спалевић, тржишни инспектор

Зоран Мурганић, тржишни инспектор

Мирољуб Вићентијевић, тржишни инспектор

Ксенија Миловановић, тржишни инспектор

Љиљана Топличевић, тржишни инспектор

Ивица Гвоздић, тржишни инспектор

Богдан Миличковић, тржишни инспектор

Бранка Јовановић, тржишни инспектор

Властимир Ратковић, тржишни инспектор

Надлежности

Основнa надлежност тржишне инспекције тиче се инспекцијског надзора у области заштите потрошача, односно заштита у области промета роба и вршења услуга тј цене робе и квалитета услуга као вид заштите потрошача. Затим вршење техничког надзора над усаглашеношћу и безбедношћу прехрамбених производа, заштите права интелектуалне својине, спречавање нелојалне конкуренције, спречавање прања новца и финансирање тероризма, контрола амбалаже и амбалажног отпада и контрола промета биоцида и промета хемикалија.

 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА

Одсек за санитарни надзор Приштина

Адреса: Немањина бб, 38220 Косовска Митровица

Зоран Миловановић, санитарни инспектор

Мобилни телефон: 064-8811270

e-mail: miona199@gmail.com

Надлежности

Вршење санитарног и здравственог надзора у области заштите становништва од заразних и незаразних болести, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће, контролу санитарно-хигијенског стања објекта под санитарним надзором и средства јавног саобраћаја, санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором и поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима, решавање у управним  стварима у првом степену, унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе, као и друге одређене законом из делокруга Сектора.

ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА

Одељење за здравствену инспекцију – Одсек Крагујевац

Александар Тодоровић, здравствени инспектор

Контакт телефон: 064-8811075

Надлежности

Надзор над законитошћу рада здравствених установа и приватне праксе; доношење решења о утврђивању испуњености услова у погледу простора, опреме, кадрова и лекова за обављање здравствене делатности у здравственим установама и приватној пракси; вршење инспекцијског надзора; доношење решења о уклањању неправилности и недостатака у раду здравствене установе и приватне праксе, који су утврђени надзором; доношење решења о привременој забрани обављања здравствене делатности, односно одређених послова здравствене делатности здравственој установи и приватној пракси; доношење решења о привременој забрани обављања здравствене  делатности, односно одређених послова здравствене делатности здравственом раднику, односно здравственом сараднику односно о забрани обављања здравствене делатности физичким лицима који нису здравствени радници; контрола спровођења наложених мера; предлагање надлежној комори одузимање лиценце здравственом раднику; упућивање здравственог радника, односно здравственог сарадника на преглед ради оцене здравствене способности; подношење надлежном органу пријаве за учињено кривично дело, привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка, ако је надзором утврђено да је поступањем, односно непоступањем здравственог радника, здравствене установе, односно приватне праксе учињено кривично дело, привредни преступ или прекршај и сарадња са другим инспекцијским, правосудним и другим органима.

 

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА

Одељење електроенергетске инспекције

Адреса: Немањина бб, 38220 Косовска Митровица

Миодраг Јакшић, електроенергетски инспектор, самостални саветник

Контакт телефон: 062-8866725

Надлежности

У одељењу за електоренергетску инспекцију обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор према Закону о енергетици, Закону о ефикасном коришћењу енергије и другим законима и прописима из области електроенергетике; обављање непосредног надзора над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној покрајини; израду извештаја о испуњености услова и захтева утврђених техничким прописима за обављање енергетске делатности по захтевима енергетских субјеката; изаду извештаја о испуњености прописаних услова у погледу стручног кадра за обављање енергетске делатности по захтевима енергетских субјеката; припрему и извођење заједничких акција са инспекцијским органима других органа; сарадњу са другим секторима у Министарству и другим службама и стручним организацијама у вези са контролом реализације превентивног одржавања електроенергетских објеката и обезбеђивања безбедне и континуиране испоруке електричне енергије, као и други послови из делокруга Одељења.

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Адреса: Немањина бб, 38220 Косовска Митровица

ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА

Управа за ветерину

Група ветеринарске инспекције

Сузана Закић, руководилац

Контакт телефон: 064-8680009

Обрад Шошић, ветеринарски инспектор

Надлежности

Послове инспекцијског надзора које ветеринарски инспектори обављају су: заштита и унапређење здравља и добробити животиња, утврђују се заразне болести животиња и мере за спречавање појаве, откривање, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразних болести животиња и болести које се могу пренети на људе; ветеринарско-санитарна контрола и услови за производњу и промет животиња, производа животињског порекла хране животињског порекла, хране за животиње, као и услови за обављање ветеринарске делатности.

 

ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА

Сектор пољопривредне инспекције

Саша Продановић, пољопривредни инспектор

Контакт телефон: 064-8818604

Oпис пословa

Обавља послове пољопривредног инспектора за безбедност хране биљног и мешовитог порекла и контролу обрађивача дувана и прозвођача дуванских производа.

ВОДНА ИНСПЕКЦИЈА

Републичка дирекција за воде

Градимир Богдановић, водни инспектор

Контакт телефон: 064-8055778

Надлежности

Уређење водотока: изградња и одржавање водних објеката за уређење водотока (обала, утврде, прагови и др), извођење радова на одржавању стабилности обала и корита водотока;  Заштита од штетног дејаства воде. за заштиту од поплава, ерозије и бујица (насипи и др), експлоатација речних наноса, бране са акумулацијом, прегледе и др., систем за одводњавање (канали и др), општински ОП за воде II реда; Коришћење воде: за снабдевање водом- јавни и сеоски водоводи, индустријски и други објекти, за призводњу хидроелектричне енергије, за узгој риба- рибњаци, за наводњавање, пловидбу, спорт, рекреацију, туризам и биље, за минералне воде; Заштиту вода: за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода; Остало: прегледи издатих водних аката, водних књига, израде просторних и урбанистичких планова.

УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Миливоје Бараћ, фитосанитарни инспектор

Контакт телефон: 064-8818489

Недељка Милентијевић, фитосанитарни инспектор

Контакт телефон: 064-8818490

Надлежности

Радни циљеви фитосанитарног надзора утврђени и распоређени су по следећим областима: производња, дорада, промет и коришћење семена пољопривредног биља; производња, промет и коришћење садног материјала пољопривредног биља; безбедност хране у фази примарне производње биљног порекла и безбедности хране за животиње биљног порекла у фази примарне производње; контрола присуства штетних организама у земљишту и у биљу; производња, промети и коришћење семена и расада дувана и промет сировог и резаног дувана; стални и посебни надзор присуства штетних организама на биљу и деловима биља који се сматрају посебно опасним за биље; системски надзор резидуа средстава за заштиту биља и микротоксина по плану моноторинга; производња, промет и примена средстава за исхрану биља и оплемењивања биља; промет и примена средстава за заштиту биља; контрола ограничене употребе и увођење у производњу генетички модификовних организама у фазама примарне производње и промета; контрола рада правних лица која обављају послове од јавног значаја. Пољопривредне стручне службе обављају следеће послове: обрада поднесака везаних за упис у регистре из области заштите биља, средстава за исхрану и средстава за заштиту биља; контрола код корисника подстицајних средстава за биљну производњу у воћарству и виноградарству; контрола по захтеву других органа. Узорковање за лабараторијско испитивање земљишта и биља на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља: семена пољопривредног биља; садног материјала пољопривредног биља; средстава за исхрану и заштиту биља; биља и генетски модификованих организама. Прописи који се користе у спровођењу надлежности су: Закон о семену, Закон о садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља, Закон о заштити биља, Закон о здрављу биља, Закон о безбедности хране, Закон о дувану, Правилник о начину и поступку производње садног материјала воћака, винове лозе и хмеља и спровођење Уредбе о коришћењу подстицајних средстава за подизање засада воћа.

 

СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сења Радивојевић, инспектор за заштиту животне средине

Контакт телефон: 062-8866918

Надлежности

Обухвата послове које се односе на: спречавање и контролу загађивања животне средине, заштиту ваздуха, воде, земљишта и заштиту од буке и вибрације од објеката за које дозволу за рад даје надлежно министарство. Инспекцијски надзор у области контроле квалитета земљишта подземних и површинских вода и вршење непосредног надзора и преузимање мера за обезбеђење извршења Закона о заштити животне средине, Закона о водама и других прописа и општих аката који се односе на заштиту животне средине.

 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

ИНСПЕКЦИЈА РАДА

Адреса: Немањина бб, 38220 Косовска Митровица

Контакт телефон – факс: 028/497-125

Инспекторат за рад

Група инспекције рада

Рајко Бараћ, руководилац Групе – самостални саветник

Милена Миливојевић, инспектор рада – саветник

Драгана Танасковић, инспектор рада – саветник

Бора Цветковић, инспектор рада – саветник

Надлежности

Обавља послове инспекцијског надзора у области рада, радних односа и безбедности и здрављу на раду, као и увиђаје смртних, тешких и колективних повреда на раду, као и контролу примене прописа: Закона о спречавању злостављања на раду; Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму; Закона о родној равноправности и Закона о заштити узбуњивача. Активности инспектора усмерене су ка сузбијању рада на црно, смањењу броја повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације).

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

Адреса: Џона Кенедија, 38220 Косовска Митровица

Контакт телефон: 028/424359

Школска управа

Јасмина Дедић, руководилац Школске управе

Опис послова

Руководи, планира и организује рад школске управе и пружа стручну помоћ запосленима у школској управи, врши оцењивање запослених у Школској управи, ради на прикупљању и обради статистичких података значајних за финансирање основних и средњих школа.

Вера Смиљић, републички просветни инспектор

Опис послова

Врши надзор над радом предшколских установа, основним и средњим школама.